OTRAR HADİSESİ

Çin, zenginliği ve türlü ticaret çeşitliliği ile öteden beri yakın şarkın kudretli devlet adamlarını cezbeden büyük ülkelerden biri olmuştur. Sultan Muhammed de İran ve Maveraünnehir fütuhatını tamamlayarak etrafında kendisiyle boy ölçüşecek hükümdar kalmadığına hükmettiği zamanlarda Çin ile esaslı surette ilgilenmeğe başlamıştı. Harezm ile Uzak-doğu arasında gidip gelen tüccarlardan bu hususta yeterli derecede bilgi edindiği ve onu bu muazzam kıtanın işgalini düşünmeye kadar götürmüştü. Harezmşahlar devleti erkânından İmâdü’l-mülk Tâcü’d-din Debîr-i Gâmî’ye göre; Sultan Muhammed Çin’in fethini aklına koymuş; uzaklığı, harekât zorluğu gibi ileri sürülen zorluklar dahi onu bu fikrinden vaz geçirmek için yeterli olamamıştır ayrıca Moğol imparatorluğunun batı hududu Cebe’nin Güçlük’ü bertaraf etmesiyle Harezm sahasına kadar dayanmış bulunuyordu. Böylece Moğollar bir Türk-İran imparatorluğu olan Harezm imparatorluğunun sınır komşusu oldu. Harezm bölgesinin uluslararası ticarette oynadığı rol önemlidir. Çünkü Çin ile Akdeniz dünyası ve Hindistan ile Güney Rusya arasındaki kavşakta yer alan Harezm, doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden gelen ticaret kervanlarının buluşma yeriydi. Barthold, yerinde bir ifadeyle “Harezm bölgesinin bozkır ticaretindeki rolünü Britanya adalarının deniz ticaretindeki rolüne benzetmektedir”. Uygurlar ve Çinliler ile ticaret yapan Harezmli tacirlerden, Kuzey Çin’in Cengiz Han tarafından fethedildiği öğrenilmişti.

Çin, çok uzun süreden beri Müslümanların düşlerini süslüyordu. Harezm İmparatorluğunun başındaki kişi Muhammed Şah durumu tahkik etmek, Moğolların gücünü öğrenmek ve nitelikli bilgiler almak için Cengiz Han’a Seyyid Bahâü’d-din-i Râzî başkanlığındaki bir heyeti Çin’e gönderdi. Elçi Seyyid Bahâü’d-din-i Râzî, Cengiz Han’ın Uzak Doğu’da bulunduğu sırada geldi ve iyi karşılandı. Cengiz Han, Bahâ ü’d-din-i Râzî ile görüşürken, kendisini şarkın, Harezmşahın da garbın efendisi olduğunu söylemesinden anlaşılan Cengiz Han, Harezmşahla dostluğunun oluşmasını umut etti ve kurulacak sulh neticesinde her iki tarafın da kervanlarının serbestçe gidip gelmelerini memnunlukla karşılayacağını, ticaret kervanındaki insanların imparatorluğu dahilinde tam bir emniyet içinde bulunacağını bildirdi. Ancak Muhammed Şah, Cengiz Han’ı ticaret ortağından daha çok bir rakip olarak görüyor ve bu yüzden ekonomiyle pek fazla ilgilenmiyordu. Cengiz Han, Şah’ın elçisine karşılık olarak tüccar kervanı eşliğinde bir elçi gönderdi. Cengiz Han, anlaşma şartlarını tayin ve münasebetleri geliştirmek maksadıyla Mahmudü’l – Harezmî, Ali Hâcc-i Buhârî ve Yusuf Kenkâ-i Otrarî adlı elçilerini, Sultanın elçisiyle birlikte Harezm’e gönderdi. Ticaret kervanı ve elçi 1218’de Maveraünnehir bölgesine ulaştı.

Bunlar Cengiz Han tarafından Sultana hediye edilmek üzere, Çin dağlarından çıkarılmış deve hörgücü, cesametinde ve ancak bir araba ile nakledilen altın külçesi, Çin kumaşları ve saireyi yanlarında götürmüşlerdi. Heyete refakat eden bâzirgânların da maden külçeleri, akik taşları, misk, Torku denilen ve beyaz deve tüyünden mamul olup parçasının fiyatı en aşağı 50 dinar eden kıymetli kumaşlar ve çeşitli ihraç maddeleri vardı. Şah, elçiyi yakından sorgulayarak üstünlük tasladı. Bar Habraeus’a göre Moğol elçisi bu durum karşısında altta kalmadı: “Bundan böyle dünyanın tüm ülkeleri arasında barış olmasını ve tüccarların korkmadan gelip gidebilmelerini, zengin ve yoksulların barış içinde yaşayabilmeleri ve Tanrıya dua edebilmelerini emrediyoruz” dediğini bildirilmektedir. Ukuna’nın başkanlığındaki Moğol elçilik heyeti 450 kişilik ticaret kervanıyla birlikte, Harezmşahlar devletinin hudut şehri olan Otrâr’a geldiği zaman vali tarafından durduruldular. Otrâr valisi, Terken Hatun’un akrabası, Nesevî’ye göre Sultanın dayızâdesi, Ebû’l-Gazi’ye göre Terken Hatun’un amcası oğlu olup, Gayir (veya lâkabını taşıyan Yınâl (İnâl) veya İnalcık idi. Maiyetinde 20 bin süvari vardı. Gelen kafilenin bütün mallarına el koydu ve hepsini katletti, zengin mallara el koydu. Kervanın katledilmesi konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır; ilk görüşe göre vali bunu açgözlülükten dolayı yaptığını söylerken diğer bir görüşe göre ise kervanda casuslar olduğunu söylediği için hükümdarın emriyle yaptığı yönündedir. Ancak kaynaklarımız istisnasız cinayet diye bildirdikleri bu katliamda hepsi Müslüman olan tacirlerin Kayır-han’ın servet hırsına kurban gittikleri konusunda hemfikirlerdir. Ancak Sultanın ne dereceye kadar bu katliamın içinde olduğu konusunda ise bir ayrılık görülmektedir.

Otrar faciası ile Muhammed Şah’ın karşı karşıya kaldığı meseleler ciddi bir şekilde gelişim gösterdi. Çünkü Şah iki suç işlemiştir, Moğolların bir elçisini öldürmüş ve ticaret anlaşmasını bozarak savaşa davetiye çıkarmıştır. Moğollar bu cinayetlerin ve küçük düşürülmelerinin intikamını almaktan geri kalamazdı. Cengiz Han, ordusunu Çin savaşına hazırladığı özenle hazırlamıştır. Barthod’un 150.000 ile 200.000 kişi, Müslüman kaynaklarında ise 600.000 ile 700.000 kişi olarak tahmin ettiği çok büyük bir ordu toplamıştı. Bu dönemde Moğollar kaleleri hücumla almaya muktedir olmadıkları görülmüştü. Şayet Muhammed’in stratejisinin sebebi buysa büyük bir hata yapmıştı. Çünkü Cengiz Han’ın emrinde ona yardıma amade Çinli askeri mühendisler vardı. Moğolların Türkistan seferinde kullandıkları mancınık gibi bazı muhasara makinelerini gerçekten Çin’den mi getirdikleri yoksa mahallinde Çinlilerin nezareti altında Müslüman teknisyenler tarafından mı yapıldıkları açıklığa kavuşmamıştır. Bilinen husus bu makinelerin birçok kere kullanıldıklarıdır. Makineler kullanılmadığı zaman Moğollar, Otrar ve Buhara gibi müstahkem şehirlerin muhasarasında hendekleri, toprak ve taşlarla doldurmak ve surlara yaklaşmak için yollar yapmak gibi daha basit çareler ve taktikler kullanıyorlardı. Muhtemelen bu işleri Çinli mühendisler veya Çinlilerin eğittiği Moğollar yönetiyordu.

Cengiz Han 1219’da ordunun yönetimini eline almak için Balkaş Gölü’nün güneydoğusuna Karluklar bölgesine geldi. Harezmliler istila olasılığı karşısında paniğe kapıldılar. Birçok kişi Muhammed’e hücum etmesini önermişti. Şah, Fergana geçitlerini ve Sır derya hattını savunmak için birlikler yerleştirerek imparatorluğun kuzey ve kuzeydoğusunu güvence altına almaya, merkezi düzenini, Semerkant’ı hareketli bir kavşak olarak alıp Maveraünnehir’e yerleştirmeye karar verdi. Cengiz Han Otrar önlerine Eylül 1219’da geldi ve burada oğulları Çağatay ve Ögedey’i on binlerce asker ile Otrar’ın ele geçirilmesi için bölgede bıraktı. Cuçi’yi Hocent yönünde, Tuluy’u ise Buhara taraflarına gönderdi. Otrar’ın muhasarası beş ay sürdü. Nihayet kent Moğollar tarafından çevrildi ve halkı esir alındı. Otrâr kalesi tamamen tahrip edildi. Yaşı genç, güçlü olan kişiler canını kurtarmış ve yardımcı sıfatı ile Moğol ordusuna alındı. Sadece sanat erbabı yerlerinde bırakılmıştı. Ele geçirilen ve tutsak edilen İnalcık Cengiz Han’a gönderildi ve orada Kök Saraydâ öldürüldü Nesevî’ye göre, Cengiz Han İnalcık’ın gözlerine ve kulaklarına eritilmiş gümüş akıtılmasını emretmiştir.

Methods For russbrides net review – Updated

Long Distance Relationship and Long Distance Relationship – The Perfect Combination

Similar to regular internet dating, you select what activities and what circumstances to go over on the web. Attempt to bear in mind which you are certainly not seeing on the internet to acquire a coop mate. Basically, the web based encompassing naturally is very restrictive.

Inside the many situations, the online world online dating service offer a personal together with risk-free contact process. Before you decide to signup with an online dating company, look for ways to discover kinds of safety measures they also have put into place. There are several online dating expertise, which are often crucial if you’re considering obtaining fresh close friends, casual adult dating, or even a lasting relationship.

Top Long Distance Relationship Secrets

Just make sure a person state your motives when you be part of a web online dating service thus nobody is certainly mislead. In the event that people join a web dating service they may have an inclination to consider they are going to need vast number involving messages provided for all of them through varied associates nearly immediately. One of the main reasons that they choose to engage in a web based dating service, is the fact lots of people are doing that! Online dating services supply you with the ability to access a huge selection of profiles. There are lots of online dating solutions on the world wide web.

What Does Long Distance Relationship Mean?

Two people go to know the other person by hanging out with each other together with heading out in days. Before you decide to start off writing nevertheless , take some time to think out there what you intend to write. Time will certainly relate that’s the going out with young ladies, and even will get the particular horrible objective of the people exactly who just one may be capable to have designed for way too long. No matter if you now there for the great time or maybe a extended time, there are weirdos and poisonous individuals going for walks among us seemingly just simply experience the natural people.

The person who if you’re at present will not be the individual most likely a year coming from today. The individual might be resulted in thinking that she actually is going out with some sort of vibrant person, while the specific might be an older male. Ponder over it, you cannot find out anything about the client occur to be speaking to, they’re the stranger. Last, but is not minimum, a superb techniques for uncover a lot more concerning the person that you’re communicating with is to discover read more about a new telephone number they supply a person together with by using a change cellular phone investigate. Therefore, it’s always necessary to be familiar with specific together with whom most likely going on a time. PACING The beginning stages to get to know the other individual can be by data format, then simply by individual e mail.

Here’s What I Know About Long Distance Relationship

When you are single and thinking of entering the field of online dating services, you should diligently consider carefully your selections. The web world has changed right into a haven intended for true romance. The world wide web dating world is often rather daunting but then again the next any sort of courting.

Introducing Long Distance Relationship

At times, it just probably the main issue that is known for people. Should you wish to go your whole entire world upside down, incorporate a mindfulness training into your everyday activities. There is an planet filled with lonely women that are wanting an individual.

Long Distance Relationship – What Is It?

While marvelous for lots of inside a immense amount of methods, now there stalls a concern. It really is that if you do not expect to have a lot of letdowns in the process, you can throw in the towel too early or even in the initial indication involving wrestle. It really is the majority of people don’t seriously understand how to describe who they are and lots of associated with on line user profiles sound amazingly see page very similar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Thoughts On Effective Online Bride Programs

Create a Going out with Statement about why if you’re courting and exactly what type of marriage you wish to locate having a man. For anybody who is mixed up in the form of some sort of romance, https://onlinebride.net you should stop it immediately. In the first place, you need to make certain that occur to be in the experienced adult dating marriage.

Online Brides – Overview

Sort of girls By the time get chosen the best going out with web-site, then you will must be apparent concerning precisely what kind of develop female you are interested in. Although you will get just what you will absolutely seeking, here are a few things you must make confident as soon as picking a web dating web site. Most Over the internet One Internet dating sites possess started offering a cost-free registration on their Web sites therefore it is simple to start out.

Finding the Best Online Brides

You must inquire your lover to allow someone to find the chance to express oneself together with guard your dignity. You would like to understand where ever your lover runs and always consider this individual or she actually is hiding the simple fact that infidelity is normally onto her or their mind. Your partner might be dealing with more suitcase than you are in addition to to get cautious to not become insensitive once talking about the past. Of course , he may did something which has caused you to be able to distrust him / her, although that doesn’t signify you should give food to in to the craze and permit you to ultimately turn into mad plus jealous. After you will discover for what reason your partner believes an individual were unable being honest, subsequently you can actually learn to work with correcting the connection. When your lover doesn’t really need to speak about prior times, have a tendency induce the down sides. If you learn that the seeing partner or ex-girlfriend is certainly apparently just following your cash and not just interested in going after a genuine mature adult dating connection for you, then you definitely should very seriously take a look at ending the connection.

The Little-Known Secrets to Online Brides

By being conscious of what individuals are saying concerning the site or even a particular products, you’ll get with an thought regardless of whether you must travel with all your saree purchasing online or perhaps seek out an alternative web-site. It’s far much better ensure that the site can present an individual what exactly are you would like. Like online dating sites web sites tend to be not adequate to secure anyone to to want to choose, you can even use the accompanied by a some sort of matchmaker.

Details of Online Brides

You want to advantages no cost internet dating sites to meet wealthy in addition to old women. You merely have to be element of a dependable experienced adult dating internet site. There are various internet dating internet sites to choose from, but handful of give attention to mature seeing.

Without having the particular custom associated with patience your romantic relationship can turn into a ware quickly. Typically the older romances genuinely exist and they’re not merely innovations. Older courting relationships could bread peacefulness during an argument or disagreement.

The Secret to Online Brides

For anybody who is, your connection may not be such a spectacular 1. Remember that the particular grow romances will surely have certain opportunity to construct. It is vital inside grow going out with interactions to recollect to keep up the other individual like you will desire to get medicated.

Criteria In Perfect Bride – Updated

Perfect Date Ideas and Perfect Date Ideas – The Perfect Combination

The vast majority of males search for girls that happen to be gorgeous and even incredibly hot looking. In addition , they tend to note essentially the most attractive females regardless of their own appearance. Many women and males notice that playing a favourite sport activity together is a great method to get to know each other. Lots of women are looking for men in another country as they are aware of all of the benefits foreign men have and that’s precisely the the reason why they prefer to enroll at the greatest internet dating sites ever. When approaching attractive gals, always remember woman visiting attractive gals, that happen to be among a form exceptional. When you’re coming attractive ladies, deal with that as the overall most crucial task in your palm at this time. Whatever you must understand is of which buying a proper lady may take the entire everyday life.

Dating is electronic digital these days, however you ponder over it. It is just a part of to get the relationship. No-one would want to invest an excessive amount of over a very first date. There is an assortment of items to be aware of when planning the optimal time. Regardless of what you select for your forthcoming date, typically the honest touch goes the ways. In the seek out an anticipated particular date, an increasing number of people are switching to a lot less conventional procedures.

Whether or not you meet up with on the net, on the job or even really bar, e mail is at a be an important component of the majority of connections, and therefore you need to be ready to manage a web partnership. Internet dating is easier as you can meet fresh women without going out of your current apartment or workplace. Internet dating gives an effective remedy to some severe issue. Online dating is simply the best thing which ever took place to introverts. Because of this, it’s more complicated to evaluate a possible complement online.

Things You Won’t Like About Perfect Date Ideas and Things You Will

Diverse dating sites give full attention to numerous forms of associations, thus select the one that spots the type of connection you happen to be interested in choosing. Over the last few decades, online dating services have come to be a incredibly hot phenomena because of their simplicity of use together with accessibility, giving users the chance to publish a private profile and reach out to millions of potential matches from the other side of the world. There might be a web dating webpage for everyone out there. The most effective online dating sites will work difficult to provide a lot of valuable information about and also the and international acquaintances to boost your possibilities for success.

If the website is not really rendering the proper lover then you have to keep of which site and head to another one. The maximum absolutely free dating sites are the types which offer you just about every prospect regarding doing well with no invisible charges or different limitations. When you’re choosing the best dating sites for your requirements, there actually a couple of necessary aspects to bear in mind that is able to help you make a great option. You are able to also have a look at sites that provide superb delete word first goes. Most dating web pages cater to distinct demographics and might not have what exactly if you’re searching for. At present, lots of internet dating internet sites are readily available to supply https://perfect-bride.com the proper match based upon your needs.

Critical Aspects For Eastern European Women info In The Uk

You may want to express your own real guy as you desire to look whole or else you wish to look and feel beloved. Your real guy will certainly show itself towards yourself. Your soulmate are going to be your own leading man. The real guy will not be mainly because argumentative if discussing together with you that could correct your conversation concern. Your soulmate defintely won’t be terrified to develop limitless energy along with you. Your current soulmate will likely be a new ceaseless flow of thrills. Sure, it could simple for a new real guy in order to injured you.

What you may can do in order to improve your connection or even help it become better get it done! Make an effort to keep in mind that each individual, couple, together with partnership differs. Soulmate interactions are supposed to uplift people, even though two flame partnership are created to challenge us.

Come back along with your listing besides once you choose a partner, but as your own romantic relationship advances, Lewandowski declares. Therefore , in case your partner is usually had by the astrology hint of Virginidad you might be facing a handful of concerns. Somebody just who likes to live in typically the shadows definitely will force you to definitely really look unfulfilled.

The Pain of Building Relationship

To attract the real guy, you need to take pleasure in and even understand what kind of man or woman an individual has already been, you nowadays, and the kind of individual you would like to come to be. An individual is not able to finish off his / her objective anytime exclusively. If they are bad by communication, that could result in a lot more destruction made for their enterprise as compared to any other problems prepare yourself. one person should worship the other in this way a robust plus eternal marriage is established in between you both. You begin to be able to confide in that individual. Get https://www.easterneuropeanwomen.info/belarus-women/ started lifestyle your very best daily life at the moment and you should turn out to be super-attractive to ensure that extraordinary person will probably be in a position to spot a person in a very market. To get a fine individual with so many excellent what you should provide.

Who Else Wants to Learn About Building Relationship?

Anytime both males and females expend a terrific portion of all their day-to-day lives alongside one another, there is also a very big likelihood regarding falling in enjoy. You then have a distributed mission anytime, perhaps a result in, a job, or maybe the launch of the loved ones. You start to obtain the facts which are missing in your own life outside the house job.

The Tried and True Method for Building Relationship in Step by Step Detail

Give strong thought about what you desire to produce you know. Be sure to concentrate about what kind of particular person you have to do prefer that you are experiencing, in place of to the specific you don’t need to. No person goes thru your life identical personal. Appreciate the awesome person who you can commit your own together with. Imagine all the good manners when you can easily get ready and your life to stay fantastic stance using your most suitable spouse. Make-believe that you’re most likely thus content with the really enjoy existence a person attention if anyone reacts to the online dating user profile.

The Battle Over Building Relationship and How to Win It

Last Ideas on The Real guy When you truly are looking for really enjoy and would like to notice that individual that it is possible to your time remainder you will with, don’t forget that it can be A PERSON just who produces match ups. In case you are well prepared pertaining to adore, among the best things that you can do is get dropped inside day-dreaming about your great partner. Mainly because it occurs, in terms of unearthing true love, time just isn’t great by any means.

Here’s What I Know About Building Relationship

You have to do all you can in order to make-believe a person get take pleasure in. Ensure that you really are wide open to get adore and prepared to some sort of romantic relationship with all your true love. Afterward enjoy and even lifestyle would be basic.

19 Reasons Why Ukrainian Girls Are Overrated

Ones Love Lead – Feng Shui Leader Reveals 3 Ways to Improve Your Like Luck interior Rooms

If you are single trying to get the best meet suitable for you in which case you should certainly go on a peek to help you dating websites. With the fantastic variety of people moving into this kind of planet may possibly all of these websites literally work to assist you in finding and judge the best and if certainly not perfect, (just almost perfect) person on your behalf regardless ones geographical locale or what ethnicity you belong to.

If not only one of the explanation stated above fits your situation, in that case there’s a good quality chance an individual in a romantic relationship. More than very like your basically ‘joiningno or you could be a friend with bonuses. Basically the 2 main, joining as well as friends by means of perks, so that you are a specific thing you need to do if you locate nobody many people truly want that they are with consequently or the a single they will become with is normally interested in being with them. Any time that you’re on the lookout due to this someone to build special someone to you personally, this is the danger signal they will may in no way.

You need to love that the Asiatische bride can certainly produce designed for husbands can’t be matched up with the. The idea can be described as lot drier plus the attention factor is normally significantly higher in case of Asians. They are much more devoted to his or her’s husbands and like to such as cheerful family life more than anything else. They can be excellent once cooking can be involved and if he or she be on almost any routine activity, some may often find a way to contain their residence hold work done which for the simplest way they will. They are simply an important delicacy as well as within the perspective and also to remain with. There’re additional varied and should help their partners in regardless which way they can. additional info

Well-meaning friends might provide you with advice to take the woman’s out and possess to recognize the woman’s better. Should your lady love likes German cuisine, opt for a cafe serving German food. Pre-book a dinner table for two main main inside classy restaurant. Impress her together with your gentlemanly ways by taking out an important chair being with the girl’s, placing your order for any foodstuff the lady with individual with and openly posting / playing substantive conversations. Fast Programs Of https://articles.bplans.com/easy-tips-help-small-businesses-build-strong-media-relationships/ – The Facts

Actually where landmass Chinese females contain concerns, typically they will often not get incredibly flexibly minded whatsoever. Many will be expecting their ex-boyfriend to work in a manner befitting a Chinese beau, nevertheless if a superb Chinese language boyfriend could think such behavior is normally excessive and unreasonable; why’s it who a westerner is usually expected to make sure you simply settle for this?

Collection 101 — How to Be described as a Challenge to hold Her Interested

The volume of people participating in via the internet paid out dating sites is normally increasing throughout the years. Through end in 2009, Us citizens spent in excess of $500 million regarding personal advertising good Web based Publishers Association (OPA). Hitwise Inc. released with November 09, you will discover about beyond 1, 000 life style and paid off dating sites. By means of so many choices, you can actually evaluate which product people wish?

The net has made available an awesome probability to meet new persons for love and solidarity. Technological advancements on payed off dating sites right now offer clients the possibility of concentrate on various things; including era and individuality. This allows for singles to determine other folks who share similar pursuits, values, faith based preferences, and goals. Online dating is starting to become and so convenient you could small pursuit which has a specific localized zip code.

Realize it’s a huge, sites designed for African snail mail order girls have received an inadequate recognition. Many of them usage fake information information. For example, any ladies publicized independently pages and posts are imitation. The images could have been stolen together with the info has really been fabricated. These kinds of sites furthermore have a fantastic reputation for the purpose of thieving plastic card material. To main it all away, in addition usually tend to command massive association fees. A lot of such online sites are literally recognized to price around $50 to make contact with each one woman. Make use of these sites and do not just might you should lose cash, on the other hand, you will probably be priced at you point in time by intending to make contact with a friend or relative who do not occur!

Hug time — Your sleeping quarters has grown increasingly being shared every day. And if your living space employed to help as a great office or perhaps your your own get together area prior to, it’s important to move many activities even to another area inside the house. Provide cuddling and intimate situations with the bedroom. Make bed that prevalent spot where you could genuinely be your self and help your union grow. It is essential that most people continue a vicinity in your home which is distributed and that you just just isn’t territorial.

There was exchanged illustrations or photos, but also from reality, it wouldn’t have mattered what she appeared to be once i finally would return stateside. I preferred her cardiovascular system. Being forced to make sure you trust that intellectual and also psychologically and mentally. but not cheating considering the physical facet of online dating engineered a stronger bond and love among us as opposed to I reckoned possible. Previous to her, serious about my personal fan currently being my own best friend is a international concept, in recent times, When i realize should you actually would like a strong union, it’s necessary.

Which will dating sites literally work

Lengthy Distance Relationship Tips: The right way to Keep the Shoot Alive

Good, paid back dating sites possess not likely been overlooked in relation to checking out technology. This really is so designed for Christian word wide web dating sites that are obtaining popularity. Computer systems, with online connections, can certainly generate both males and females hunting for Mr. or Mrs. Right to make this happen together with the mouse click of control keys. Christian web-based dating solutions allow this kind of by applying members through the night. your database just where members so, who fit particular descriptions happen to be displayed when ever a preview may be searching for anyone to go out with. This is one way of meeting that love you can make.

The moment you are in an long-distance relationship, you may be essentially blind towards whereabouts of this special someone, unless they often explain in which they are in any other case you be a stalker and record them down each and every day (that may be gonna be bizarre, plus). Basically, the relationship all of the comes down to getting true to make sure you your better half and trusting all the crooks to do the same with most people. These things, nonetheless, will be difficult to execute nonetheless are easy to precise.

You will find there’s direction effects between people being consumed by you and how we have an understanding of yourself. When you keep placing yourself straight down and telling everyone in your area which usually of a loss you imagine that you have got turned out to be, then persons you go to definitely will treat most people with similar disregard. Take care of your dress up, ones epidermis together with your your hair when these will be visual symptoms of ways well you recognize yourself. Walk by means of certainty even when sentiments of despair or fear throughout you could tempt that you just accomplish otherwise. At the time of accelerate dating, these types of first opinions play a major place in analyzing whether notice an added particular date a person.

To be a success with online dating services, there is something you must perform. First off, it is important to publish a graphic. That will surely elevate your chances meant for fulfillment matched against going about a web site incomplete any snapshot. Remember that people are as well lazy to help you simple read profiles many are actually just simply analyzing. They will like to evaluate the experience first i want to give you. Without a photograph, the prospect of you ever before getting uncovered is certain to greatly reduce because many of those paid back dating sites will probably position the information at the end inside the list using the profiles with out a photo. At all times upload a presentable graphic and make sure it is joining your downline, not a few handsome bloke will you regardless if it’s merely closely resemble most people. Honesty ‘s still often the best plan.

Can i Find My own Soulmate?

Thinking of connected to a long travel time relationship? Think you’re concerned with methods to possess great effects? Searching for tips that can to bring about the relationship function? Long travel time relationships grown to be extra widespread since online dating happens to be hence well was given. Still effortlessly the fact that distance among you, it will always be virtually all to easy to drift apart. These pointers will become successful. https://yourbride.com/jpeoplemeet/

That success belonging to the on-line seeing industry ensures that people want to see a lover, or find some man, or obtain a lady. A lot of people are searching absolutely adore that may be extremely sad precisely as it means they think who something is certainly missing shut off their lives and don’t be aware of they’ll have most they really want with these kinds of to come to be happy, at this time.

To go out with and also not presently this can be the question- You both has to concur with that. You will want to go over whether you will find many people as well as if this could be probably an important monogamous union. If you do concur with an empty marriage consequently you’ll also needs to focus on a floor rules of those various other relationships. There has to be a definitive path that cannot be crossed.

Youngsters happen to be referred to as by stereotypes increasingly being generally indifferent to everyone about them. More often than not, it’s whatsoever they bother with which usually matters most inside their mind distinct from everything else. Thus if a youngster occurs in absolutely adore, their world might revolve around that one someone. This could be perilous as students are exceedingly impulsive beings. They get those things they desire than take into account the aftermaths of which. In the event that someone you’re sure wish to go into the likes of connections (especially world-wide calls ones), make it possible for them currently have the best information. If you are most of the senior, dad or mum or mother or father, generally be there meant for the kids. They may take situations into their own personal hands and sometimes, it is rarely beneficial.

Just be absolutely obvious on as to why you prefer to end the relationship. The primary reason which usually comes to imagination is typically not this particular motive. That’s the basic step take into consideration. Once you gain quality on who, the next thing is increasingly being honest alone. Meaning when you have “the talk” with your boyfriend/girlfriend please ensure that you are increasingly being 110% honest by means of ourselves with these individuals. Like they always mention, “Honesty Is better Policy. inch

ŞEYH SAİT İSYANI (PİRAN OLAYI-GENÇ HADİSESİ)

Erken patlayan bir kurşun ile adı Piran veya Genç Hadisesine olarak anılan Şeyh Sait İsyanı 13 Şubat 1925’te Ergani’ye bağlı Piran köyünde patlak verdiğinde, özellikle gazete ve dergiler bunun basit bir eşkiyalık olayı olduğunu yazmaktaydı. Hatta dönemin başbakanı Fethi Bey dahi bunun çok büyütülecek bir hadise olmadığı kanısında idi. Fakat bilinmeyen yahut tahmin edilemeyen nokta – ya da görmezden gelinen- bunun hala çözülememiş olan Musul meselesine bağlı, İngiliz destekli ve çok uzun süredir planlanan bir ayaklanma olduğuydu. Dönemin vekillerinin ve bir kısım ileri gelenlerinin bunun yabancı destekli bir olay olmadığı konusundaki ısrarlarının “isyancılar neden o halde hudud bölgelerinde değiller” savunmasına bağlamaktaydılar. Peki kimdir bu irtica hareketinin ismi Şeyh Sait; Şeyh Sait’in dedesi Şeyh Ali Septi Diyarbakır’ın Septi köyünden gelerek Palu’ya yerleşmiştir fakat bir süre sonra buradaki beyler ile arası açılınca Erzurum Hınıs’a göçmüştür. Bu arada evlenmiş ve Hınıs’a göçünden bir süre sonra buradaki beylerin de yardımı ile Palu’ya dönmüştür. Nakşibendi şeyhi olan Ali Septi’nin beş oğlundan biri olan Şeyh Mahmut, Şeyh Sait’in babasıdır. Mahmut, babasının ölümü üzerine Hınıs’a dönmeye hazırlandığı 1865 yıllarında Şeyh Sait doğmuştur. Aile Hınıs’a tekrar göçmüş ve Sait eğitimini bura da tamamlamışır.

Genç ilinin Ergani ilçesine bağlı Piran köyüne bir sabah bir kafile atlının geldiği görüldü. Kafilenin başında bulunun sakalı kınalı ve başında yeşil takke etrafına sarılmış beyaz sarığı olan kişinin bir şeyh olduğu anlaşılıyordu. Zira bu köyde Şeyh Sait’in kardeşi Abdürrahim oturmaktaydı. Köyün ileri gelenlerindendir. Köy halkı fakir olmakla birlikte cehalet de halkı esir almış durumda idi ki şeyhlik müessesesi oldukça etkili bir durumdaydı. Şeyhin bu yolculuğundaki bazı özellikler gözden kaçacak gibi değildi zira her zaman Hınıs’tan Palu’ya en kısa yolardan gidip sadece bir kaç atlı ile yetinen Sait bu defa gezerek ve her yerde halkı Cumhuriyet’e karşı kıyama davet ederek gidiyor ve her geçtiği yerden adamlarına adam ekleniyordu. Bu faaliyetlerine uzun zaman devam eden Sait’i bir öğretmen yetkili merciilere bildirmişti, haliyle durumdan Ankara’da haberdar olmuş ve durumu daha sonra Şeyh Sait ve avanesiyle yargılanacak olan dönemin Genç Valisine sormuştu. Vali Şeyh Sait’in her yıl yaptığı gibi bu yılki ziyaretinin de ecdat ziyareti olduğunu bildirmesi üzerine Şeyh Sait daha rahat hareket etmiştir.

İsyanın planlanandan erken patlamasının sebebi Şeyhin adamlarının içinde cinayetten aranan suçluların bulunması ve Şeyh Sait’in bunları jandarmaya teslim etmek istememesidir. Şeyh Sait daha önce yine İngiliz destekli oılan Nasturi isyanında da etkin rol oynamış fakat sadece tanık olarak ifadesi alınmıştır. Bu durumdan dolayı tutuklanmaktan da korkan Sait jandarma ile pazarlık yapmış fakat sonra küçük bir müfrezeden oluşan jandarma ve onu idare eden bir subayı tuzağa düşürerek iki ateş arasında bırakmıştır. Bu suretle 13 Şubat günü isyan Piran’da patlak vermiştir.

İsyandan bir süre önce İsmet Paşa hükümetten çekilmiş ve yeni hükümeti Fethi Bey kurmuştu. Muhaleffette Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bulunmaktaydı. Bu fırkanın başında bulunan Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi birinci dereceden sorumlular Cumhuriyet düşmanı değillerdi fakat Cumhuriyetin ilanı gibi büyük yeniliklerin yapılmasını erken buluyorlardı. Muhalefeti asıl karıştıranlar din siyaseti ile ortalığı karıştırmak isteyen gerici, padişahçı, hilafetçilerdi. Hatta bu yüzden Fethi bey TCF ileri gelenleri ile bir görüşme yaparak partilerini kendilerinin kapatmasını bile istemiştir. Şeyh Sait İsyanını Başbakan Fethi bey ve ekibinin ısrarla mahalli bir durum olduğunu bir isyan olmadığını savunması ve aldıkları tedbirlerin mahalli olması üzerine İstanbulda bazı basın organlarının yine din adı altında bu kazanı kaynatması Ankara’yı git gide daha hararetli tartışmalara sürüklemekteydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti üzerine İsmet Paşa yeniden Ankara’ya dönmüştü mecliste yapılan görüşmeler sonucunda Sıkı Yönetim kararı alındı ve Hıyanet-i Vataniye Kanuna ek maddeler konulması ittifak ile kararlaştırıldı.

      Seyit Abdülkadir; Kürt Teali Cemiyeti fiili başkanı, Cumhuriyetin ilanından sonra cemiyet kendisini feshetmişti fakat aslına bakıldığında yerüstünden yeraltına geçmişlerdi. Yine başında Seyit Abdülkadir bulunmaktaydı ve isyan için hazırlıkları yaparken görüşmeleri doğrudan Seyh Sait ile değil oğlu Ali Rıza ile yapmaktaydı. Zira Şeyh Sait şsyanı başlatmak için iki oğlunun da yanına dönmesini beklemişti. Cemiyetin adamı olan Kör Sadi İngilizler adına Mr. Templen ile görüştüğünü sanarken aslında bir Türk ajanı olan Nizamettin bey ile görüşüyordu. İsyan için maddi destek istemekteydi. İşin komik yanı kendisini Mr. Templen olarak tanıtan Nizamettin Bey ingilizce bile bilmeyen fakat çok iyi İngilizce konuşuyormuş gibi taklit yapan bir Türk ajanıydı ve uzun uğraşlar sonucu Kör Sadi’nin güvenini sağlamış Seyit Abdülkadir ile dahi görüşmüş kendilerine asılsız çek bile vermişti. Şeyh Sait cephesinde işler  isyancıların lehine ilerliyordu, gittikleriyerleri kolayca ele geçiriyorlardı tabii bunda verdiği vaazlarda “din elden gidiyor, şeriat isteriz” sloganlarının ve gittikleri yerdeki halkın cehaletinin etkisi oldukça fazlaydı. Şeyh Sait gittiği yerlerdeki şeyhlere ve aşiret ağalarına Emir-ül Mücahidin imzalı mektuplar göndererek, hükümetin ve Mustafa Kemal’in dinsiz olduğunu, yeni rejimin ülkeyi çamura sürüklediğini ve her müslümanın buna karşı savaşmasını söylüyor müslümanları “cihada” davet ediyordu. Söylentilerle Abdülhamit’in oğlu Selim Efendinin gelip Hilafeti yeniden canlandıracağı da yayılmakta, isyan bölgesindeki halkın dini ve manevi duyguları sömürülerek kendilerine mukavemet etmeleri engellenmekteydi. Çok geçmeden halk bunun farkına varacaktı çünkü isyancılar gittikleri yerlerde yağma, talan, tecavüz gibi suçlar işlemekteydi. Şeyh Sait ve avanesinin asıl hedefi Diyarbakır’ı ele geçirmekti, Diyarbakır kuracakları Kürdistan Krallığının başkenti olacaktı. Cizreye yürüyüp burada İngilizler ile fiilen temasa geçmek gibi bir niyetleri vardı fakat Diyarbakır’ı alamadılar. Diyarbakır isyancılar için dönüm noktası olmuştur. Şeyh Sait’in silahlı kuvvetlerine karşı burada top kullanılmıştır ve bu Sait’in adamlarının çil yavrusu gibi dağılmasına neden olacaktır.

Bu süreçte Ankara’da Başbakan yeniden İsmet Bey olmuştur. Takrir-i Sükun Kanunu çıkmış ve ciddi tedbirler alınmıştır. Bazı basın organları kapatılmıştır. Ankara da ve Doğu bölgesinde iki adet İstiklal mahkemesi kurulmuştur. İsyanın detaylı olarak uzun süredir planlandığının göstergeleri ise Çapakçur, Varto, Palu,Han, Silvan, Lice, Piran gibi isyan bölgelerinde buraları yönetecek şeyhlerin belirlenmiş olması ve sonrasında Diyarbakır’da bulunun; İngiliz silah fabrikası broşürleri, mektuplar ve çeşitli belgelerdi. Şeyh Sait’in birlikleri köşeye sıkıştırılmştı. Kalan isyancılar Genç dağlarının eteklerinde asker ile çatışmaktaydılar. Nihayet Şeyh Sait 15 Nisan’da Varto’da teslim alındı.

Doğu Bölgesi İstiklal Mahkemesi; Diyarbakır’da kurulmuştu. Sinema salonundan bozma bir mahkemede yargılamalar başlamıştı. Mahkemeler esnasında şeyhlerin bir çoğu birden “Cumhuriyetçi” kesilivermişlerdi. Hepsi suçu birbirine atıyor, “kandırıldık” ya da korkutuğumuzdan Şeyh Sait’e katıldık diyorlardı. Seyit Abdülkadir, Şeyh Sait’i tanımadığını, oğlu Ali Rıza’yı da bir kaç kez gördüğünü iddia ediyordu. Nithekim Kör Sadi ne var ne yoksa hepsini anlatmış ve hataya düştüklerini söylemişti. Yargılamalar esnasında Şeyhlerden kişisel olarak en çok ilgimi çekenlerden birisi Şeyh Şemdeddin’in  sorgulaması ve verdiği cevaplardı. Şeyh Şemseddin yüzünde sürekli peçesi olan bir Nakşibendi şeyhidir. İddiasına göre o bu isyan ,lk çıktığı zaman Cumhuriyet taraftarıdır, yetkili merciilere  durumu bildirmiştir hatta Şeyh Sait hakkında fetva bile yayınlamıştır ama ne yapsın korkudan onlardanmış gibi görünmek zorunda kalmıştır. Aslında bu iddiaları nispeten doğrudur da fakat iki yüzlü şeyhimiz isyanvıların kazanacağına inandığı için onların yanında saf tutmuştur. Bu noktada Şeyh Şemsettin üzerinden şu konuya değinmek isterim, Şeyhimizin hikayesi şudur; Babası öldüğü zaman üvey annesi ile evlenmiş ve şikayet edilmiştir. mahkemede üvey annesinin eşinin öz babası olmadığını söylerek kurtulmuştur. Kendisinin 4 eşi, tekkeleri, oldukça da müridi vardır. Yüzüne koyduğu peçenin sebebi sorulduğunda sıcak havayı bahane eden şeyh aslında bunu tekkesindeki zikirler sırasında müritlerini kandırmak için kullanıyordu. Bir kere onun huzuruna ayakta girmek yasaktı, yere kapanarak yanına gelen müritleri, köpek gibi uluyarak şeyhlerine saygılarını gösterirlerdi. Bu zikir sırasında müritleri öyle kendinden geçmektedirler ki bir süre sonra şeyhin adamlarından biri -Allah’ın yüzünü göster ey şeyh- dediği zaman Şemseddin peçesini açar ve müritleri Allah’ın yüzünü gördüğünü sanar hatta bazıları bayılırmış. Sözün özü tekke ve zaviyelerin kapanmasındaki asıl sebep bu gibi üç kağıtçı şeyhlerdir.

Sonuç olarak tüm sanıklar bu işe zorla girdiklerini aslında rejimden, Cumhuriyetten memnun olduklarını iddia ediyorlardı. Şeyh Sait bile inkar ediyor isyanı başını çekmediğini, öyle denk geldiğini, Allah ve şeriat yolunda böyle bir işe kalkıştığını, gazetelerden okuduklarına inandığını anlatıyordu. Tabii birde altınları vardı ki bu durumda bile teslim olduğu sırada üzerinde olan altınlarının eksik olduğunu onları istediğini söyleyip duruyordu. Şeyh Sait’e soruldu; madem bu kadar dinine hürmetkardın o zaman neden Yunan’a karşı durmadın? Şeyh efendinin tabii ki buna da bahanesi vardı o zaman göçmendik durumumuz elvermiyordu diyordu. Yaptıkları çoğu şeyi inkar edip, yaşlılığından, cahilliğinden yahut kaderden olduğunu iddia ediyorlardı. Nitekim belgeler, imzalar her şey ortadaydı. Kara verilmişti, iki ay süren mahkemelerin ardırndan cezalar kesilmişti. Vatana ihanet eden, din adı altında halkı kıyama sürükleyen,müslümanı müslümana kırdıranların, genç Cumhuriyet yaralarını ancak sararken yabancıların maşası olarak ekmeğini yediği topraklara ihanet edenlerin cezaları kesilmişti.  Önce Kürt Teali Cemiyeti başkanı Seyit Abülkadir ve Kör Sadi’ninde içinde bulunduğu 6 kişi idam edildi. Bir ay sonra da Şeyh Sait ve 46 kişi daha aynı sonu yaşayacaktı. 28 Haziran’ı 29una bağlayan gece Diyarbakır tedirginlik içindeydi Şeyh Sait’in idamı esnasında depremler olacağı söylentisi yayılmıştı şehirde, fakat o gece sabaha karşı 47 vatan haini sessizlik içinde idam edildiler.

Tarih denen ilim geçmiş ve gelecek arasında bir köprüdür, tarih en iyi erken uyarı sistemidir. Geçmişte olan olaylardan ders alıp, geleceğe sağlam adımlar atmak bizim elimizde bu yüzden her Türk evladının tarihini bilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede Şeyh Saitlerin türemesine karşı önlem alınabilir.

Fadime ÇETİN

KAYNAKLAR:

1-Şeyh Sait ve İsyanı/ Metin TOKER 1998- Ankara

2-Doğu İlleri ve Varto Tarihi/ M. Şerif FIRAT 2013-İzmir

3-Türk İnkılâp Tarihi/ Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ 2012-İzmir